На основу члана 86. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/18 - др. закон), 

Министар просвете, науке и технолошког развоjа доноси 

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

Службени гласник РС, бр. 68/2018 од 07.09.2018. године 

Члан 1. 

Овим правилником прописуjу се ближи услови о начину, садржаjу, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаjа за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада коjи школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређуjе ученику. 

Ближи услови из става 1. овог члана одштампани су оваj правилник и чине његов саставни део. 

Члан 2. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из члана 1. овог правилника се не односи на друштвено-користан и хуманитарни рад коjи школа планира годишњим планом рада и остваруjе ради укључивања свих ученика или поjединих одељењских заjедница у таj рад (хуманитарне акциjе, еколошке акциjе уређења школе - учионица и других просториjа и школског окружења, акциjе прикупљања материjала за рециклажу, припрема/уређење школског простора за одржавање школских манифестациjа, изложби, гостовања, спортских и других такмичења, посете установама социjалне заштите за смештаj деце и омладине, домовима старих и Црвеном крсту и др.). 

Члан 3. 

Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана обjављивања у "Службеном гласнику Републике Србиjе". 

 

Броj 110-00-573/2018-04 

У Београду, 30. августа 2018. године 

 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 

БЛИЖИ УСЛОВИ О НАЧИНУ, САДРЖАЈУ, ДУЖИНИ, МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ОБАВЉАЊА И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА 

Друштвено-користан и хуманитарни рад, у смислу овог правилника, обухвата активности чиjим се остваривањем развиjа друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине. 

Ресторативна дисциплина, у смислу овог правилника, jесте приступ коjим се омогућава умањивање или отклањање начињене штете, односно последица те штете, развиjа свест о одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљаjу односи укључених страна. 

Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама коjи се остваруjе у складу са овим правилником, jесте превенциjа непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развоj пожељних и позитивних облика понашања. Наставник, односно стручни сарадник у школи за развиjање пожељних/позитивних облика понашања ученика и конструктивно решавање конфликата примењуjе саветодавни рад, технику диjалога, поступак школске медиjациjе, укључуjе вршњачку медиjациjу и друго. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад школа одређуjе ученику у складу са тежином учињене лакше и теже повреде обавеза ученика или повреде забране утврђене законом коjим се уређуjу основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), водећи рачуна о психофизичкоj и здравственоj способности, узрасту и достоjанству ученика. 

У ситуациjи када се мера изриче ученику коjи наставу похађа по индивидуалном образовном плану узима се у обзир и мишљење представника тима за инклузивно образовање. 

Директор школе, у ситуациjи када jе учињена тежа повреда обавезе ученика или повреда забране, покреће васпитно-дисциплински поступак, доноси план поjачаног васпитног рада и упоредо са тим обавља консултациjе са родитељем, односно другим законским заступником и учеником и бира од предвиђених активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада активност за меру коjа се изриче. 

Када се изриче васпитна мера за учињену лакшу повреду обавезе ученика, одељенски старешина, уз планирање поjачаног васпитног рада и консултациjе са родитељем, односно другим законским заступником и учеником, бира од предвиђених активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада активност за меру коjа се изриче. 

Родитељ, односно други законски заступник обавезан jе да, у складу са планом обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, активно учествуjе у остваривању тог плана. 

Родитељ, односно други законски заступник jе одговоран ако ученик одбиjе да остваруjе активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. 

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад остваруjе се у просториjама или ван просториjа школе под надзором наставника, односно стручног сарадника. 

За друштвено-користан, односно хуманитарни рад прописуjе се временски период/динамика, начин остваривања и лице коjе jе задужено да прати и извештава о остваривању и ефектима активности. 

Активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (у даљем тексту: активности) се могу организовати и остваривати у групи, одељењу, разреду, односно класи у оквиру школе, као и у другоj установи, самостално или уз подршку вршњака, наставника и стручних сарадника. 

Ангажовање ученика у друштвено-корисном, односно хуманитарном раду узима се у обзир код утврђивања закључне оцене из владања на краjу првог и другог полугодишта. 

Оквирно траjање учесталости и временски период обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама дато jе у Табели 1. 

 

Табела 1 

МЕРА 

Активност 

Учесталост 

Временски период 

ОПОМЕНА 

2 пута недељно 

2 недеље 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

2 пута недељно 

3 недеље 

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

3 пута недељно 

3 недеље 

УКОР ДИРЕКТОРА 

3 пута недељно 

4 недеље 

УКОР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

4 пута недељно 

4 недељe 

Приликом одређивања активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада одређуjе се траjање те активности, учесталост и временски период/динамика, узимаjући у обзир карактеристике ученика, његов узраст и оптимално време за квалитетно и делотворно остваривање активности. Препоручено траjање активности jе од 15 до 45 минута. 

Одређивање и праћење друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

Активности одређене уз васпитне мере опомену и укор одељењског старешине, одређуjе и прати њихово остваривање одељењски старешина самостално, а ако jе потребно - уз подршку члана одељенског већа или стручног сарадника. 

Активности одређене уз васпитну меру укор одељењског већа одређуjе одељењско веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са jедним или више наставника, односно стручним сарадником, коjе одреди одељенско веће. 

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче директор, а прати одељењски старешина у сарадњи са jедним или више наставника, односно стручним сарадником, коjе одреди директор решењем. 

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа, изриче наставничко веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са jедним или више наставника, односно стручним сарадником, коjе одреди директор решењем. 

Евидентирање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавање о његовим ефектима 

Евиденциjу о току спровођења активности води лице коjе jе задужено за њено остваривање и праћење. 

Лице коjе jе задужено за праћење активности подноси извештаj о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада органима школе зависно од тога коjа jе васпитна или васпитно-дисциплинска мера изречена, и то за активности одређене уз: 

- васпитне мере опомена и укор одељењског старешине - извештава се одељенско веће; 

- васпитну меру укор одељењског већа - извештава се одељенско веће; 

- васпитно-дисциплинску меру укор директора - извештава се директор школе; 

- васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа - извештава се наставничко веће. 

Школа jе у обавези да своjим општим актом пропише начин евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима. 

Активности уз изречену васпитну меру за лакшу повреду обавеза ученика 

Лакше повреде обавеза ученика школа прописуjе своjим општим актом (нпр.: не долази прикладно одевен за наменске активности у школи или другом месту на коме школа остваруjе образовно-васпитни рад; нарушава хигиjену школских и других просториjа; оштећуjе одевне предмете, прибор и опрему других ученика; не поштуjе одлуке надлежних органа школе; не поштуjе прописана правила понашања у школи; своjим понашањем омета остваривање школских манифестациjа и других облика образовно-васпитног рада; чини повреде првог нивоа прописане Правилником о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ("Службени гласник РС", броj 30/10) и др.). 

За учињену лакшу повреду обавеза ученику се може изрећи васпитна мера: 

1) опомена; 

2) укор одељењског старешине; 

3) укор одељењског већа. 

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада: 

- продужетак обавезе редара; 

- писање рада/састава и излагање у одељењу на тему у вези са повредом обавезе; 

- осмишљавање, израда и уређивање паноа на одређену тему; 

- брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, библиотеке, продуженог боравка, трпезариjе, свечане сале; помоћ у размештању клупа, одржавању простора и др.); 

- помоћ у продуженом боравку (нпр. у изради домаћих задатака, у организовању слободних активности, у уређењу простора у боравку и др.); 

- помоћ наставнику (нпр. ученицима коjима jе потребна подршка и помоћ у учењу и др.); 

- помоћ дежурном наставнику за време одмора; 

- помоћ стручном сараднику (нпр. у припреми радионице, остваривању радионице, припреми предавања/материjала за остваривање предавања - нпр. дељење материjала, техничка подршкa приликом презентациjе, предавања, радионице и др.); 

- помоћ у обављању административних послова (нпр. ковертирање, прекуцавање текстова и др.); 

- помоћ школским тимовима (нпр. брига о безбедности млађих ученика уз присуство учитеља/наставника; припрема презентациjе, радионице, предавања и остваривање предавања/радионице у одељењу и др.); 

- организовање посебне хуманитарне акциjе; 

- помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са заштитом на раду у установи и друга помоћ домару (нпр. уређење парка и простора око школе - чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.); 

- помоћ помоћно-техничком особљу око сређивања просториjа у школи и упознавање са занимањем помоћни радник као и заштитом на раду за ово занимање (одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.); 

- учествовање у организациjи предавања коjе остваруjу спољни сарадници (МУП, Црвени крст, итд.); 

- припрема презентациjе, предавања, радионице за ученике школе и остваривање у одељењима; 

- помоћ у трпезариjи и упознавање са заштитом на раду за занимања људи/запослених (кувар, сервирка и др.); 

- помоћ наставницима у припреми материjала за организациjу ваннаставних активности (секциjе и сл.); 

- уређење школског дворишта (нпр. чишћење снега, окопавање цвећа, фарбање ограда или клупа); 

- остваривање предавања за одељењску заjедницу на тему безбедности, насиља или друге области у оквиру коjе jе ученик прекршио правила, односно у вези са учињеном повредом обавезе; 

- учествовање у организовању/промоциjи спортских, музичких, културних и других активности у школи у сарадњи са наставником; 

- припрема/организовање представе, презентациjа видео клипа, стрипа или филма на тему у вези са учињеном повредом обавезе; 

- израда флаjера, стрипова, видео клипова и др. о небезбедном коришћењу средстава или небезбедном понашању и др. 

Наведене активности се могу комбиновати, а у складу са специфичностима школе се могу проширивати и другим активностима прописаним општим актом школе. 

Активности уз изречену васпитно-дисциплинску меру за тежу повреду обавеза ученика 

Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом. 

Уз васпитно-дисциплинске мере укор директора и укор наставничког већа, коjе се могу изрећи за учињену тежу повреду обавезе ученика прописане Законом, ученику се обавезно одређуjе друштвено-користан, односно хуманитарни рад и спроводи изабрана активност друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. 

За учињену тежу повреду - ако jе евиденциjа коjу води школа или друга организациjа, односно орган уништена, оштећена, скривена, изнета, преправљена, подаци дописани, или jе украдена ствар коjа jе имовина школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог, обавезно jе враћање оштећене ствари у пређашње функционално стање када jе то могуће, односно куповина или надокнада уништеног. 

Уколико дође до физичког повређивања, неопходно jе одредити помоћ повређеном другу у мери у коjоj jе друг коjи jе претрпео штету спреман да прихвати такву помоћ (нпр. ношење торбе - да би се ученику олакшало долажење у школу; помоћ у изради задатака у школи - уколико jе ученику отежано бележење/писање; помоћ у изради домаћих задатака и др.). 

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада за теже повреде обавеза ученика дати су у Табели 2. 

 

Табела 2 

Теже повреде обавеза ученика 

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденциjи коjу води школа или друга организациjа, односно орган;
2) преправка или дописивање података у jавноj исправи коjу издаjе школа или орган, односно исправи коjу изда друга организациjа;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организациjу оружjа, пиротехничког средства или другог предмета коjим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика коjим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима коjе се остваруjу ван школе, а коjе школа организуjе и коjе доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаjа и другог средства у сврхе коjима се угрожаваjу права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостаjање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере ради корекциjе понашања ученика. 

- укључивање у припрему материjала и израду летописа школе, школског часописа и сл.;
- приказ о значаjу важности евиденциjе и jавних исправа у одељењима или на састанку ученичког парламента;
- приказ историjских догађаjа у коjима jе уништавана значаjна документациjа;
- израда презентациjе и приказ те презентациjе у одељењима на тему чувања имовине, како личне тако и школске, породичне и имовине других;
- брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, библиотеке, продуженог боравка, трпезариjе, свечане сале и сл; помоћ у размештању клупа; помоћ у одржавању простора и др.);
- помоћ домару и помоћно-техничком особљу у техничком одржавању школе (чишћење снега, лишћа и др.);
- помоћ у изради брошуре/флаjера (нпр. "Петарде нису играчке" и дистрибуциjа по одељењима, разредима и др., интернет дистрибуциjа и др.);
- припрема материjала за рад у вези са темом коjа jе повезана са одређеним понашањем и системом вредности коjи желимо да ученик промени, односно усвоjи;
- учествовање у предавањима/трибинама коjе остваруjу стручњаци из одговараjућих области;
- одлазак у ватрогасну бригаду/ватрогасни дом и информисање о превенциjи кроз сарадњу са родитељима;
- истраживање, помоћ одељенском старешини, односно наставнику у прикупљању материjала за остваривање предавања на одређену тему;
- помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на тему у вези са повредом;
- израда презентациjе на тему коjа jе у вези са повредом обавезе;
- помоћ дежурном наставнику;
- помоћ у дежурству у продуженом боравку;
- помоћ домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са заштитом на раду у установи и друга помоћ домару (нпр. уређење парка и простора око школе - чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.);
- помоћ запосленима ангажованим на одржавању хигиjене око сређивања просториjа у школи и упознавање са овим занимањем, као и заштитом на раду за послове коjе обављаjу (нпр. одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.);
- помоћ тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању активности у вези са безбедношћу, у складу са узрастом и статусом ученика (брига о безбедности млађих ученика уз присуство наставника, припрема презентациjа, радионица, предавања, реализациjа предавања/радионица у одељењу и др.);
- израда презентациjе и држање предавања уз подршку наставника на тему Заштита личних података на интернету;
- помоћ дежурном наставнику у остваривању дежурства. 

Наведене активности се могу комбиновати, а у складу са специфичностима школе могу се проширивати и другим активностима прописаним општим актом школе. 

Активности уз изречену васпитно-дисциплинску меру за поведу забране прописане законом 

Уз васпитно-дисциплинске мере укор директора и укор наставничког већа, коjе се могу изрећи за учињену повреду забране прописане Законом, ученику се обавезно одређуjе друштвено-користан, односно хуманитарни рад и спроводи изабрана активност друштвено-корисног, односно хуманитарног рада. 

Примери активности друштвено-корисног и хуманитарног рада за повреде забране дати су у Табели 3. 

 

Табела 3 

Повреде забране 

Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

1) забрана дискриминациjе;
2) забрана насиља, злостављања и занемаривања;
3) забрана понашања коjе вређа углед, част или достоjанство. 

- организовање предавања/презентациjе на тему људских права, као и права деце;
- организовање предавања/презентациjе за ученике на неку од тема у вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима;
- организовање предавања/презентациjе за родитеље на неку од тема у вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и/или наставником;
- учествовање у организациjи хуманитарне акциjе за помоћ и подршку угроженима (Црвени крст, Свратиште, Установе заштите деце без родитељског старања и др.);
- подршка педагошком асистенту или личном пратиоцу у пружању подршке ученицима. 

Наведене активности се могу комбиновати, а у складу са специфичностима школе се могу проширивати и другим активностима прописаним општим актом школе