Завршни испит

Циљ програма завршног испита

Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је сагласно Закону о основама система образовања и васпитања, припрема ученика за полагање завршног испита на крају обавезног основног образовања.

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског односно матерњег језика, математике, историје, географије, биологије, физике и хемије. Завршни испит након завршеног осмог разреда полажу сви ученици. Завршни испит ученици ће полагати у основним школама у којима су завршили осми разред. Ученици полажу завршни испит писаним путем, решавањем тестова. Полажу се тест из српског језика, математике и комбиновани тест. Заступљеност појединачних предмета у комбинованом тесту структурирана је према проценту заступљености у наставном плану од петог до осмог разреда.

Образовни стандрди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа- основном, средњем и напредном нивоу. Нивои образовних стандарда описују захтеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка сложеним. Сваки наредни ниво подразуимева да је ученик овладао знањима и вештинама са претходног нивоа.

Тестови које ученици решавају на завршном испиту садрже задатке којима се испитује оствареност образовних стандарда са основног, средњег и напредног нивоа. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског значаја за наставак школовања.

Ученик по основу општег успеха и успеха на завршном испиту остварује укупно 100 бодова , и то највише 60 бодова по основу општег успеха, а на основу успеха на завршном испиту највише 40 бодова.


Цитати познатих личности

Интелектуалци решавају проблеме, генијалци их спречавају!

Алберт Ајнштајн