Школски тимови

Школски тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

У оквиру школе посебна пажња се поклања овом тиму јер је безбедност ученика на првом месту. Деца морају да буду безбедна, како у оквиру школе, тако и у контакту са својим вршњацима и наставницима. Велика пажња поклања се отклањању вршњачког насиља, заштити ученика и решавању проблема.

Тим за заштиту ученика од насиља дејствује на основу обавезујућег Посебног протокола Министарства просвете за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама. Основна идеја је развијање одговорности свих да реагују у ситуацијама насиља или сумњи на насиље.

Тим за заштиту ученика од насиља је израдио програм који предвиђа разраду превентивних и интервентних активности на нивоу школе у које треба да буду укључени сви расположиви ресурси. Помоћ у реализацији програма биће видео надзор у школи, присуство школског полицајца и редовна дежурства чувара школе и наставника.

Такође, у програм ће бити интегрисане и активности пројекта „Моја безбедна школа у мом безбедном крају“ који има за циљ повезивање свих релевантних установа на нивоу опшштине у превецији насиља (Дом здравља, Центар за социјални рад, МУП).

У остваривању овог проблама школа се ослања на програм УНИЦЕФ-а:“ Школа без насиља“, у чију је реализацију годинама укључења.

 

Корисни линкови:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Posebni_protokol_-_obrazovanje1.pdf
http://www.unicef.rs/files/Prirucnik_za_roditelje_Skola_bez_nasilja.pdf
https://tehnickaskolaknjazevac.files.wordpress.com/2013/04/posebni-protokol-o-postupanju-policijskih-sluc5bebenika-u-zac5a1titi-maloletnih-lica-od-zlostavljanja-i-zanemarivanja.pdf
https://tehnickaskolaknjazevac.files.wordpress.com/2013/04/posebni-protokol-o-postupanju-pravosudnih-organa-u-zac5a1titi-maloletnih-lica-od-zlostavljanja-i-zanemarivanja.pdf

Као и сви остали тимови, и овај тим је састављен од чланова из наставничког кадра и једног члана из савета родитеља.

Чланови тима су:

1. Душан Кнежевић- координатор, наставник технике и технологије 
2. Нарциса Мандић- учитељица 2/1
3. Катарина Марковић- наставница веронауке
4. Снежана Бишевац- наставница српског језика и РС 5/1
5. Дарко Ђурђевић- наставник физичког и здравственог васпитања и РС 7/2
6. Јелена Гајић- учитељица 3/3
8. Милана Миљевић - наставница српског језика и РС 7/1
9. Иван Ћилерџић, директор школе
10. Представник савета родитеља- Марина Јокић 6/3,
 заменик- Марија Лапчевић 3/3
11. Представник ученичког парламента- Андреа Павловић 8/3

12.Представник јединице Локалне самоуптаве - Душан Ђурић


Сарадници: педагог-Маја Ћопић и психолог- Милица Милојевић, координатор
Вршњачког тима

 

ТИМОВИ, АКТИВИ, КОМИСИЈЕ за школску 2022/23. годину

Директор школе је члан свих тимова и актива у школи.

 

1.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Иван Ћилерџић, директор школе
 2. Милица Милојевић, психолог, стручни сарадник
 3. Маја Ћопић, педагог, стручни сарадник
 4. Радмила Лаловић координатор Тима за развојно планирање
 5. Младена Урошевић, координатор  Тима за самовредновање рада школе
 6. Биљана Ристић, учитељица
 7. Нарциса Мандић, учитељица
 8. Представник Ученичког парламента: Аника Петровић 7/1
 9. Представник Савета родитеља: Ивана Симатовић Стојковић заменик: Томислав Радовановић
 10. Представник јединице локалне самоуправе: Елена Билић

 

2.Стручни актив за школско развојно планирање

 1. Радмила Лаловић- координатор
 2. Наташа Јевтић
 3. Снежана Радовић
 4. Соња Руменић
 5. Јелена Савић
 6. Валентина Гагић
 7. Милица Милојевић
 8. Мирјана Пантелић
 9. Катарина Јовановић
 10. Милена Тошић Ристић
 11. Стефан Исакоски
 12. Представник ученичког парламента: Ана Јовић 8/1
 13. Представник савета родитеља: Јована Гацин Станковић
 14. : Саша Дојчиновић
 15. Представник јединице локалне самоуправе: Весна Стошић

 

3.Тим за самовредновање рада школе

 1.  Младена Урошевић- координатор
 2.  Снежана Филиповић
 3. Зорица Латиновић
 4. Будимир Лазић
 5. Тијана Ашковић
 6. Весна Миливојевић
 7. Мирјана Пантелић
 8. Вања Крџавац
 9. Сања Дражић
 10. Милица Ратковић
 11. Милица Митровић
 12.  Представник ученичког парламента: Илија Стојадиновић 8/3
 13. Представник савета родитеља: Снежана Вишњић
 14. заменик:Маријана Обрадовић
 

4. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. Душан Кнежевић-координатор
 2. Нарциса Мандић
 3. Марица Лазукић
 4. Наташа Јевтић
 5. Снежана Бишевац
 6. Дарко Ђурђевић
 7. Јелена Гајић
 8. Милана Миљевић
 9. Ирена Коларевић
 10. Едина Љајић
 11. Маја Ћопић, педагог
 12. Милица Милојевић, психолог
 13. Представник ученичког парламента: Милица Живаљевић 8/3
 14. Представник савета родитеља: Марина Јокић, заменик: Марија Лапчевић
 15. Представник јединице локалне самоуправе: Душан Ђурић
​5.Вршњачки тим
 1. Милица Милојевић

6.Ученички парламент

 1. Maja Ћопић

7.Тим за професионалну оријентацију ученика

 1. Милица Митровић- координатор
 2. Маја Ћопић
 3. Јелена Гајић
 4. Вера Зечевић
 5. Сунчица Ивановић

8.Стручни тим за инклузивно образовање

 1. Милица Милојевић- координатор
 2. Рајка Продановић
 3. Сузана Брчић Николић
 4. Сенка Хаџић
 5. Биљана Пауновић
 6. Вера Зечевић

сарадник: Маја Ћопић

 

9.Тим за пројекте школе

 1. Ирена Коларевић-координатор
 2. Биљана Ристић
 3. Александар Миленковић
 4. Милица Милојевић

 

10.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Александар Миленковић- координатор
 2. Снежана Косачевић
 3. Катја Комљеновић
 4. Будимир Лазић
 5. Зоран Јовановић
 6. Соња Каралеић

 

11.Тим за професионални развој  и стручно усавршавање

 1. Оливера Видановић- координатор
 2. Андријана Јеремић
 3. Јелена Шимунов
 4. Рајка Продановић
 5. Верица Вићић
 6. Марија Ратковић

 

12.Тим за сарадњу са породицом

 1. Милена Тошић Ристић- координатор
 2. Мирослава Зечевић
 3. Андријана Јеремић
 4. Марија Вучићевић
 5. Игор Стојановић

 

13.Стручни тим за развој школског програма

 1. Маја Ћопић- координатор
 2. Снежана Бишевац
 3. Биљана Ристић

 

14.Тим за сарадњу са локалном заједницом (МУП, Дом здравља, Црвени крст...)

 1. Марица Лазукић - Црвени крст
 2. Вања Крџавац -МУП
 3. Јелена Кумбарић- Дом здравља

 

15.Тим за превенцију осипања деце из школске средине

 1. Марија Вучићевић-координатор
 2. Зорица Латиновић
 3. Марина Кијановић
 4. Соња Каралеић
 5. Катарина Јовановић
 6. Милица Милојевић, психолог

 

16.Тим за расељена лица ( мигранти,..)

 1. Слађана Којић- координатор
 2. Катја Комљеновић
 3. Љупка Петровић
 4. Катарина Павловић
 5. Катарина Идворац
 6. Марко Гавриловић

 

17.Тим за организацију јавних и културних делатности школе

 1. Марија Вучићевић- координатор
 2. Тијана Ашковић
 3. Јелена Савић
 4. Сузана Брчић Николић
 5. Милана Миљевић
 6. Снежана Бишевац
 7. Биљана Пауновић
 8. Драгана Вељковић Лазић
 9. Ирена Коларевић
 10. Зоран Јовановић

                                                                                       

18.Тим за сајт школе                    

 1. Maрија Ратковић- координатор
 2. Весна Лазаревић                                       
 3. Биљана Пауновић

             

   *Комисија за корективни распоред                  

 1. Сања Дражић
 2. Оливера Видановић

  *Комисија за преглед педагошке евиденције:  директор, ппс,  руководиоци разредних  већа

 • Записничари
 1. Јелена Гајић- Наставничко веће
 2. Марина Кијановић- Одељењско веће млађих разреда
 3. Едина Љајић-  Одељењско веће старијих разреда
 4. Драгана Вељковић Лазић -Педагошки колегијум

 

* Одељењске старешине

* Руководиоци разредних већа

* Руководиоци стручних већа

 


Цитати познатих личности

Интелектуалци решавају проблеме, генијалци их спречавају!

Алберт Ајнштајн