Школски тимови

Школски тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

У оквиру школе посебна пажња се поклања овом тиму јер је безбедност ученика на првом месту. Деца морају да буду безбедна, како у оквиру школе, тако и у контакту са својим вршњацима и наставницима. Велика пажња поклања се отклањању вршњачког насиља, заштити ученика и решавању проблема.

Тим за заштиту ученика од насиља дејствује на основу обавезујућег Посебног протокола Министарства просвете за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама. Основна идеја је развијање одговорности свих да реагују у ситуацијама насиља или сумњи на насиље.

Тим за заштиту ученика од насиља је израдио програм који предвиђа разраду превентивних и интервентних активности на нивоу школе у које треба да буду укључени сви расположиви ресурси. Помоћ у реализацији програма биће видео надзор у школи, присуство школског полицајца и редовна дежурства чувара школе и наставника.

Такође, у програм ће бити интегрисане и активности пројекта „Моја безбедна школа у мом безбедном крају“ који има за циљ повезивање свих релевантних установа на нивоу опшштине у превецији насиља (Дом здравља, Центар за социјални рад, МУП).

У остваривању овог проблама школа се ослања на програм УНИЦЕФ-а:“ Школа без насиља“, у чију је реализацију годинама укључења.

 

Корисни линкови:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Posebni_protokol_-_obrazovanje1.pdf
http://www.unicef.rs/files/Prirucnik_za_roditelje_Skola_bez_nasilja.pdf
https://tehnickaskolaknjazevac.files.wordpress.com/2013/04/posebni-protokol-o-postupanju-policijskih-sluc5bebenika-u-zac5a1titi-maloletnih-lica-od-zlostavljanja-i-zanemarivanja.pdf
https://tehnickaskolaknjazevac.files.wordpress.com/2013/04/posebni-protokol-o-postupanju-pravosudnih-organa-u-zac5a1titi-maloletnih-lica-od-zlostavljanja-i-zanemarivanja.pdf

Као и сви остали тимови, и овај тим је састављен од чланова из наставничког кадра и једног члана из савета родитеља.

Чланови тима су:

1. Душан Кнежевић- координатор, наставник технике и технологије и РС 7/2
2. Нарциса Мандић- учитељица 1/1
3. Катарина Марковић- наставница веронауке
4. Снежана Бишевац- наставница српског језика и РС 8/1
5. Дарко Ђурђевић- наставник физичког и здравственог васпитања и РС 6/2
6. Јелена Гајић- учитељица 2/3
8. Мирослав Јоксимовић- учитељ 2/2
9. Иван Ћилерџић, директор школе
10. Представник савета родитеља- Ненад Миловановић,
 заменик- Томислав Радовановић
11. Представник ученичког парламента- Ђорђе Васић 8/2


Сарадници: педагог-Маја Ћопић и психолог- Милица Милојевић, координатор
Вршњачког тима

 

ТИМОВИ, АКТИВИ, КОМИСИЈЕ за школску 2018/19. годину

 

Директор школе је члан свих тимова и актива у школи.

 

1.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

1. Иван Ћилерџић, директор школе
2. Маја Ћопић, педагог, стручни сарадник
3. Милица Милојевић, психолог, стручни сарадник
4. Снежана Радовић, координатор Тима за развојно планирање
5. Весна Миливојевић, члан Тима за самовредновање рада школе
6. Биљана Ристић, учитељица
7. Нарциса Мандић, учитељица
8. Представник Савета родитеља Јована Гацин,заменик Славица Бојанић
9. Представник јединице локалне самоуправе- Станко Грујаничић
10. Представник Ученичког парламента- Катарина Костић 8/1

 

2.Стручни актив за школско развојно планирање

 1. Снежана Радовић- координатор
 2. Соња Руменић
 3. Јелена Савић
 4. Дарко Ђурђевић
 5. Драгана Вељковић Лазић
 6. Валентина Гагић
 7. Милица Милојевић
 8. Представник ученичког парламента- Андреа Колџић 7/4
 9. Представник савета родитеља- Рада Молеровић

 

3.Тим за самовредновање рада школе

 1. Оливера Видановић- координатор
 2. Весна Миливојевић
 3. Снежана Филиповић
 4. Зорица Латиновић
 5. Будимир Лазић
 6. Весна Беленцан
 7. Ивана Теодоровић
 8. Представник ученичког парламента- Лена Ивановић 8/3
 9. Представник савета родитеља- Снежана Кецојевић

 

4. Тим за SHARE пројекат

 1. Маја Ћопић- координатор
 2. Милана Миљевић
 3. Сања Дражић
 1. Милица Јокић
 2. Андријана Јеремић
 3. Вера Зечевић
 4. Весна Миливојевић
 5. Милена Тошић Ристић
 6. Зорица Латиновић
 7. Снежана Филиповић
 8. Мирјана Пантелић

 

5. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. Душан Кнежевић-координатор
 2. Нарциса Мандић
 3. Катарина Марковић
 4. Снежана Бишевац
 5. Милорад Смиљанић
 6. Јелена Гајић
 7. Милош Ивановић
 8. Мирослав Јоксимовић
 9. Представник ученичког парламента-Невена Терзић 8/1
 10. Представник савета родитеља-Радмила Грујић Видојевић

 

 1.  Вршњачки тим
 1. Маја Ћопић
 2. Милица Милојевић

 

 1. Ученички парламент
 1. Милош Ивановић

 

 1. Стручни тим за инклузивно образовање

1. Милица Милојевић, психолог-координатор
2. Рајка Продановић
3. Сузана Брчић Николић
4. Сенка Хаџић
5. Биљана Пауновић

 

 

 

 1. Тим за пројекте школе

1.Ирена Коларевић-координатор
2.Биљана Ристић
3.Вера Ђурђевић
​4.Милица Милојевић

 

 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 1. Зоран Јовановић- координатор
 2. Снежана Косачевић
 3. Вера Ђурђевић
 4. Александар Миленковић
 5. Будимир Лазић

 

 1. Тим за професионални развој
 1. Вера Зечевић-координатор
 2. Соња Каралеић
 3. Марија  Марковић
 4. Радмила Милојковић
 5. Маја Ћопић

 

 1. Тим за сарадњу са родитељима
 1. Милена Тошић Ристић- координатор
 2. Мирослава Зечевић
 3. Вера Зечевић
 4. Марија Вучићевић
 5. Зорка Николић

 

 

 1. Стручни тим за развој школског програма

1. Маја Ћопић, педагог, координатор
2. Биљана Ристић, учитељица
3. Снежана Бишевац, наставница српског језика

 

 

 1. Тим за сарадњу са локалном заједницом (МУП, Дом здравља, Црвени крст...)
 1. Слађана Којић-Црвени крст
 2. Сунчица Ивановић-МУП
 3. Јелена Кумбарић- Дом здравља
 4. Сања Станишић- Дом здравља

 

 

 1. Тим за мигранте
 1. Наташа Јевтић- координатор
 2. Марина Кијановић
 3. Милана Миљевић
 4. Милица Милојевић

 

 

 1. Тим за стручно усавршавање
 1. Сања Дражић- координатор
 2. Милица Јокић
 3. Јелена Гајић
 4. Лидија Милисављевић

 

 1. Тим за организацију јавних и културних делатности
 1. Марија Вучићевић- координатор
 2. Весна Беленцан
 3. Јелена Савић
 4. Сузана Брчић Николић
 5. Милана Миљевић
 6. Снежана Бишевац
 7. Биљана Пауновић
 8. Вања Крџавац

 

 1. Тим за сајт школе
 1. Весна Лазаревић
 2. Саша Шипка

 


Цитати познатих личности

Највећа врлина човека је можда радозналост.

Анатол Франс