Школски тимови

Школски тим за самовредновање

Школски тим за самовредновање бави се самооцењивањем рада школе и свих сегмената који се тичу организације рада школе и наставе. Циљ овог тима је да реално оцени постојеће стање и предложи мере за напредак, тиму за развојно планирање.

У састав овог тима улазе наставници, учитељи и један члан из савета родитеља.

1. Љупка Петровић -  координатор

2. Снежана Филиповић

3. Зорица Латиновић

4. Будимир Лазић

5. Мирјана Пантелић

6.. Вања Крџавац

7. Сања Дражић

8. Милица Ратковић

9. Милица Митровић

10.Наташа Јефтић

11.Вера Зечевић

12.Драгана Вељковић Лазић

13.Катарина Танасковић

 1. 4. Представник ученичког парламента: Милица Илић 7-2
 2. 4. Представник савета родитеља: Јасмина Радовановић

заменик:Маријана Обрадовић

 

 

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање, као што и само име каже, бави се реализацијом задатака добијених од тима за самовредновање, као и постављањем дугорочних циљева за напредак и развој школе.

Чланови стручног актива:

 1. Радмила Лаловић- координатор
 2. Наташа Јевтић
 3. Снежана Радовић
 4. Соња Руменић
 5. Јелена Савић
 6. Валентина Гагић
 7. Милица Милојевић
 8. Мирјана Пантелић
 9. Катарина Јовановић
 10. Милена Тошић Ристић
 11. Бисенија Кораћ
 12. Представник ученичког парламента: Ксенија Леловић 7-2
 13. Представник савета родитеља: Јована Гацин Станковић
 14. : Саша Дојчиновић
 15. Представник јединице локалне самоуправе: Весна Стошић

 

Школски тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

У оквиру школе посебна пажња се поклања овом тиму јер је безбедност ученика на првом месту. Деца морају да буду безбедна, како у оквиру школе, тако и у контакту са својим вршњацима и наставницима. Велика пажња поклања се отклањању вршњачког насиља, заштити ученика и решавању проблема.

Тим за заштиту ученика од насиља дејствује на основу обавезујућег Посебног протокола Министарства просвете за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама. Основна идеја је развијање одговорности свих да реагују у ситуацијама насиља или сумњи на насиље.

Тим за заштиту ученика од насиља је израдио програм који предвиђа разраду превентивних и интервентних активности на нивоу школе у које треба да буду укључени сви расположиви ресурси. Помоћ у реализацији програма биће видео надзор у школи, присуство школског полицајца и редовна дежурства чувара школе и наставника.

Такође, у програм ће бити интегрисане и активности пројекта „Моја безбедна школа у мом безбедном крају“ који има за циљ повезивање свих релевантних установа на нивоу опшштине у превецији насиља (Дом здравља, Центар за социјални рад, МУП).

У остваривању овог проблама школа се ослања на програм УНИЦЕФ-а:“ Школа без насиља“, у чију је реализацију годинама укључења.

 

Корисни линкови:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Posebni_protokol_-_obrazovanje1.pdf
http://www.unicef.rs/files/Prirucnik_za_roditelje_Skola_bez_nasilja.pdf
https://tehnickaskolaknjazevac.files.wordpress.com/2013/04/posebni-protokol-o-postupanju-policijskih-sluc5bebenika-u-zac5a1titi-maloletnih-lica-od-zlostavljanja-i-zanemarivanja.pdf
https://tehnickaskolaknjazevac.files.wordpress.com/2013/04/posebni-protokol-o-postupanju-pravosudnih-organa-u-zac5a1titi-maloletnih-lica-od-zlostavljanja-i-zanemarivanja.pdf

Као и сви остали тимови, и овај тим је састављен од чланова из наставничког кадра и једног члана из савета родитеља.

Чланови тима су:

 1. Ирена Коларевић-координатор
 2. Душан Кнежевић
 3. Снежана Бишевац
 4. Милана Миљевић
 5. Тијана Ашковић
 6. Наташа Јевтић
 7. Дарко Ђурђевић
 8. Јелена Гајић
 9. Весна Лазаревић
 10. Едина Љајић
 11. МирославаЗечевић
 12. Марија Вучићевић
 13. Данијела Банићевић, педагог
 14. Милица Милојевић, психолог
 15. Представник ученичког парламента: Дарија Живковић 8-2
 16. Представник савета родитеља: Ивана Стојковић Симатовић

заменик: Тијана Смиљанић

 

ТИМОВИ, АКТИВИ, КОМИСИЈЕ за школску 2023/24. годину

 Директор школе је члан свих тимова и актива у школи.

 

 1. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 

 1. Иван Ћилерџић, директор школе
 2. Милица Милојевић, психолог, стручни сарадник
 3. Данијела Банићевић, педагог, стручни сарадник
 4. Радмила Лаловић координатор Тима за развојно планирање
 5. Љупка Петровић, координатор  Тима за самовредновање рада школе
 6. Биљана Ристић, учитељица
 7. Рајка Продановић, учитељица
 8. Представник Ученичког парламента: Аника Петровић 8/1
 9. Представник Савета родитеља: Снежана Вишњић

заменик: Бранимир Цветић

 1. Представник јединице локалне самоуправе: Душан Ђурић

 

 

 1. Вршњачки тим
 1. Милица Милојевић

Ученички парламент

 1. Данијела Банићевић

 

 1. Тим за професионалну оријентацију ученика

 

 1. Милица Митровић- координатор
 2. Данијела Банићевић
 3. Тијана Ашковић
 4. Јелена Гајић
 5. Вера Зечевић
 6. Сунчица Ивановић

 

 1. Тим за пројекте школе

 

 1. Марија Ратковић- координатор
 2. Данијела Банићевић
 3. Вера Зечевић
 4. Александар Миленковић
 5. Зоран Јовановић
 6. . Биљана Ристић
 7. . Александар Миленковић
 8. . Милица Милојевић

9. Ирена Коларевић

 

 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 

 1. Александар Миленковић- координатор
 2. Катарина танасковић
 3. Анђела Ђорђевић
 4. Марина Кијановић
 5. Снежана Косачевић
 6. Катја Комљеновић
 7. Будимир Лазић
 8. Зоран Јовановић
 9. Соња Каралеић

 

 1. Тим за професионални развој  и стручно усавршавање

 

 1. Весна Лазаревић- координатор
 2. Оливера Видановић
 3. Биљана Пауновић
 4. Марија Ратковић
 5. Андријана Јеремић
 6. Јелена Шимунов
 7. Рајка Продановић
 8. Верица Вићић
 9. Јелена Кумбарић

 

 1. Тим за сарадњу са породицом

 

 1. Милена Тошић Ристић- координатор
 2. Николина Јовић
 3. Мирослава Зечевић
 4. Андријана Јеремић
 5. Слађана Којић
 6. Снежана Радовић

 

 1. Стручни тим за развој школског програма

 

 1. Данијела Банићевић- координатор
 2. Снежана Бишевац
 3. Биљана Ристић
 4. Марија Вучићевић

 

 1. Тим за сарадњу са локалном заједницом (МУП, Дом здравља, Црвени крст...)

 

 1. Бисенија Кораћ- Црвени крст
 2. Вања Крџавац -МУП
 3. Јелена Кумбарић- Дом здравља
 4. Дарко Ђурђевић

 

 1. Тим за превенцију осипања деце из школске средине

 

 1. Марија Вучићевић-координатор
 2. Зорица Латиновић
 3. Марина Кијановић
 4. Соња Каралеић
 5. Катарина Јовановић
 6. Милица Милојевић, психолог

 

 

 1. Тим за расељена лица ( мигранти,..)

 

 1. Слађана Којић- координатор
 2. Катја Комљеновић
 3. Катарина Павловић
 4. Катарина Идворац
 5. Николина Јовић

 

 1. Тим за организацију јавних и културних делатности школе

 

 1. Марија Вучићевић- координатор
 2. Тијана Ашковић
 3. Јелена Савић
 4. Сузана Брчић Николић
 5. Милана Миљевић
 6. Снежана Бишевац
 7. Биљана Пауновић
 8. Драгана Вељковић Лазић
 9. Ирена Коларевић
 10. Зоран Јовановић

 

                                                                                       

 1. Координатори за сајт школе        

                                          

 1. Maрија Ратковић
 2. Катарина Танасковић

              

   *Комисија за корективни распоред                  

 1. Сања Дражић
 2. Оливера Видановић

  *Комисија за преглед педагошке евиденције:  директор, помоћник директора, ппс, секретар, одељењске старешине,руководиоци стручних и разредних  већа, координатори Тимова

 • Записничари
 1. Јелена Гајић- Наставничко веће
 2. Марина Кијановић- Одељењско веће млађих разреда
 3. Едина Љајић-  Одељењско веће старијих разреда
 4. Драгана Вељковић Лазић -Педагошки колегијум

 

* Одељењске старешине

* Руководиоци разредних већа

* Руководиоци стручних већа

  *Руководиоци тимова и стручних актива

 


Цитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете